0342320Poultry Breeding and Selection
การคัดเลือกและผสมพันธุ์สัตว์ปีก
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:004201LB4C3032710    
อาจารย์: อาจารย์สุจิตรา ทิพย์ศรีราช
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1063730-2-28
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กฤษฎา เจริญมูล
อาจารย์สุจิตรา ทิพย์ศรีราช
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ปีก พันธุ์และลักษณะประจำพันธุ์ ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ดเนื้อ เป็ดไข่ และสัตว์ปีกชนิดอื่นๆ เป็นต้น ระบบสืบพันธุ์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การคัดเลือกพันธุ์ การประเมินความก้าวหน้าของการคัดเลือกพันธุ์ วิธีการและรูปแบบการผสมพันธุ์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคัดเลือกและผสมพันธุ์
,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2555
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:18:10