0342318Feed Analysis
การวิเคราะห์อาหารสัตว์
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:004202LB4C3032710    
  อังคาร13:00-16:001103ASC      
อาจารย์: ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1063730-2-28
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์อาหารสัตว์ การเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์และการเตรียมสารละลายมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของอาหารสัตว์เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ การวิเคราะห์เยื่อใย การวิเคราะห์หาแร่ธาตุและการวิเคราะห์หาพลังงาน
,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2555
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 10:55:45