0342401Livestock Business Management
การจัดการธุรกิจปศุสัตว์
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:004103LB4C3022810    
  ศุกร์09:00-12:004103LB4C      
อาจารย์: ผศ.เทอดศักดิ์ ปุระมงคล
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1063730-2-28
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก LB3 ห้อง 3303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน
อาจารย์วุฒิภัทร หนูยอด
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:00 ตึก SC ห้อง 1041
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
อาจารย์พิรุณา สุทธิสรณ์
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการประกอบธุรกิจปศุสัตว์ในประเทศ การวางแผนและการจัดการองค์กร ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจปศุสัตว์ การวางแผนดำเนินงานฟาร์ม สินเชื่อและการขอสินเชื่อ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การทำบัญชีและบันทึกงานฟาร์ม การตลาดสินค้าปศุสัตว์ ภาษีและการกีดกันการค้าสินค้าปศุสัตว์ แหล่งเงินทุนและการเขียนโครงการธุรกิจปศุสัตว์
,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2555
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:32:11