0342202Extension and Transfer of Animal Production Technology
การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการผลิตสัตว์
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:004201LB4C102810    
อาจารย์: อาจารย์ทิพย์วดี ประไพวงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1060310-2-8
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พฤหัสบดี13:00-16:004202LB4C51410    
อาจารย์: อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสำคัญของการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการผลิตสัตว์ หลักการดำเนินงานส่งเสริมทางการผลิตสัตว์ การติดต่อสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวางแผนและประเมินผล รูปแบบในการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2555
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:16:20