0601211Calculus for Engineers 3
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110 หรือ
0601110
รายวิชาต่อเนื่อง:0711301, 0711301, 0711301
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:00ศร.201ศร.C35171810    
  พฤหัสบดี10:00-12:00ศร.201ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13087
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13098
15-8-7
20-9-11
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
อาจารย์ปิยธิดา ต.ไชยสุวรรณ
ดร.จิรวัฒน์ สิตรานนท์
  02 อาทิตย์16:00-19:00พฐ.32303C3230210    
อาจารย์: อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1310430-29-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
  01 พุธ09:00-12:00430404C1511410    
อาจารย์: อาจารย์จีรศักดิ์ ดีสะเมาะ
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 1115015-0-15
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 04 ห้อง 4304
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จีรศักดิ์ ดีสะเมาะ
อาจารย์ธัญนันท์ นาคแดง
คำอธิบายรายวิชา
พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้นระนาบผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
วิศวเกษตร56,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,วิศวกรรมเคมี 58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:21/9/2562 3:37:43