0218404Managerial Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0216303 หรือ
0216303
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00HS 503HSC77010    
  จันทร์13:00-16:00HS 503HSC      
อาจารย์: อาจารย์ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์และประมาณการอุปสงค์ การผลิต ต้นทุนและกำไร การวางแผนการผลิตด้วยวิธีโปรแกรมเส้นตรง โครงสร้างตลาด การกำหนดราคา ทฤษฎีเกม การวิเคราะห์โครงการเพื่อตัดสินใจลงทุน และการพยากรณ์ธุรกิจ
,เศรษฐ 54
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.53.231:19/8/2562 0:06:56