0123203Ruminant Production
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:00สัตว์:73807C3052510    
  ศุกร์08:00-09:00สัตว์:73807C      
  พุธ14:00-17:00สัตว์:73807L      
อาจารย์: อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1309930-5-25
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิชิต เกตุพงษ์พันธุ์
ผศ.ผานิตย์ ถิรพลงาม
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.210
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สัจจา ก้อนพรหม
คำอธิบายรายวิชา
การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง พันธุ์สัตว์ การให้นม การสืบพันธุ์ การจัดการและการให้อาหาร การใช้พืชอาหารสัตว์ และระบบการผลิตในเชิงการค้า
,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2554,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:23:46