0144408Aquatic Farm Management
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:003207FBC51410    
อาจารย์: อาจารย์นิภาพร จุฬารมย์
สำรองให้:ประมง ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 57 กลุ่ม 104905-1-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ การตัดสินใจระดับการผลิต ต้นทุนการผลิต อุปทานและราคาผลผลิต การวางแผนการผลิตของธุรกิจฟาร์มสัตว์น้ำ สินเชื่อและการลงทุน การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน การวิเคราะห์และวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ฟาร์มสัตว์น้ำ
,ประมง 2554
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:23/8/2562 23:33:33