0141405Aquatic Animal Feed and Feeding
อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0141201 และ 0141303 หรือ
0141201 และ 0141303 หรือ
0141201 และ 0141302 หรือ
0141201 และ 0141302 หรือ
0141201 และ 0141303 หรือ
0141201 และ 0141303 หรือ
0141201 และ 0141303 หรือ
0141201 และ 0141303
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-16:00ปม.15ปมC50510    
  ศุกร์13:00-16:00ปม.15ปมL      
อาจารย์: อาจารย์ชนัดดา เกษมโชติช่วง
สำรองให้: ทุกชั้นปี5-0-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
พฤติกรรมการกินและย่อยอาหารของสัตว์น้ำ หลักการและเทคนิคการให้อาหาร การประเมินประสิทธิภาพการให้และการใช้อาหารของสัตว์น้ำ
ประมง 2554,ประมง59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:22/9/2562 8:37:17