0148401Special Problems is Fisheries
ปัญหาพิเศษทางประมง
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (1-6-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:003201FBC53210    
  พฤหัสบดี13:00-17:003201FBC      
อาจารย์: อาจารย์ยุพา บุญมี
สำรองให้:ประมง ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 10587
ทุกชั้นปี
5-1-4
5-2-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทดลองวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านประมง หรือรวบรวมข้อมูล ความรู้ จากแหล่งต่าง ๆ ไปวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านประมง โดยมีการเรียบเรียงตามระบบของการวิจัย จัดทำรูปเล่มและเสนอผลงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ หรืออาจารย์ประจำวิชา
ประมง 2554,ประมง59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.15.215:21/8/2562 16:27:02