0143301Water Quality for Fisheries
คุณภาพน้ำทางประมง
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100 หรือ
0602100
รายวิชาต่อเนื่อง:0141401, 0141401, 0141401, 0141401
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:003207FBC51410    
  จันทร์13:00-16:003108FBC      
อาจารย์: ผศ.มนัส คงศักดิ์
สำรองให้:ประมง ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 105875-1-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
คุณภาพน้ำที่เหมาะสมทางการประมง สาเหตุและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ และการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
,ประมง 2554
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.179.0:22/8/2562 14:18:17