0142202Aquatic Invertebrate
สัตวไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ประมง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102
รายวิชาต่อเนื่อง:0142306, 0142306, 0142306, 0142306, 0142306, 0142306
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00ปม.14ปมC1612410    
  ศุกร์13:00-16:00ปม.14ปมL      
อาจารย์: อาจารย์เบญจวรรณ ไชยวงศ์
สำรองให้:ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13113
ประมง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9785
ประมง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9545
3-1-2
4-4-0
3-1-2
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เบญจวรรณ ไชยวงศ์
นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ08:00-10:00ปม.1503ปมC178910    
  ศุกร์09:00-12:00ปม.14ปมL      
อาจารย์: อาจารย์เบญจวรรณ ไชยวงศ์
สำรองให้:ประมง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13651
ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13113
8-7-1
8-0-8
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เบญจวรรณ ไชยวงศ์
นางสาววณาลี ศักดิ์สุริยผดุง
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
รูปร่าง กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และการจัดกลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยในน้ำ โดยเน้นความสัมพันธ์ด้านวิวัฒนาการ นิเวศวิทยา พฤติกรรม และการใช้ประโยชน์
ประมง 2554,ประมง59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 9:19:17