0126303Experimental Designs in Animal Science
การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0607101 หรือ
0607101 หรือ
0607101 หรือ
0607101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00สัตว์:73807C65110    
  พฤหัสบดี14:00-15:00สัตว์:73807C      
อาจารย์: อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
ดร.ปัทมา ธรรมดี
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9186
สัตวศาสตร์ ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 8922
2-2-0
2-1-1
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุรางคนา สุขเลิศ
ผศ.สัจจา ก้อนพรหม
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.303
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการทดลองทางสัตวศาสตร์ การตั้งสมมติฐาน การทดสอบสมมติฐาน การทดลองที่ประกอบด้วยสองกลุ่มทดลอง แผนการทดลองพื้นฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแบบต่างๆการเปรียบเทียบแบบออโธโกนัล การทดลองแบบแฟคทดเรียล การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์แบบธรรมดา การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2554,สัตวศาสตร์54
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:16/9/2562 5:15:27