0123304Swine Production
การผลิตสุกร
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, สัตวศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00สัตว์:72707C51410    
  อังคาร14:00-17:00สัตว์:72707L      
อาจารย์: นางสาวเอมอร โอฬารรัตน์มณี
ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 89225-1-4
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.209
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.อโณชา บูรมปรมากุล
ดร.อภิสิทธิ์ ชิตวณิช
นางสาวเอมอร โอฬารรัตน์มณี
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.203
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
สถานการณ์การผลิตสุกร พันธุ์สุกร ลักษณะโรงเรือนและอุปกรณ์ การจัดการสุกรระยะต่างๆ ตามชีพจักร อาหารและการให้อาหารสุกร โรคและการสุขาภิบาลสุกร
,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2554,สัตวศาสตร์54
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:07:57