0605340Bioreactor Technology
เทคโนโลยีถังหมักชีวภาพ
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0605210 หรือ
0605331
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์14:00-17:00ชีวภาพ112711L84410    
  พุธ09:00-11:00ชีวภาพ111511C      
อาจารย์: อาจารย์ภานุมาศ บุญผดุง
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 95668-4-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ถังหมักชีวภาพชนิดใช้และไม่ใช้อากาศ หลักการออกแบบถังหมัก การเลือกวัสดุ ระบบควบคุมและการขยายขนาดถังหมักให้เหมาะสมกับกระบวนการหมักแบบต่างๆ เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักในระดับอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ 2554,เทคโนโลยีชีวภาพ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:28:14