0602241Biochemistry
ชีวเคมี
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0602121 และ CON 0602242 หรือ
0602121 หรือ
0602121 หรือ
0602121 หรือ
0602121 หรือ
0602121 หรือ
0602121 หรือ
0602121 หรือ
0602121 หรือ
0602121 หรือ
0602121
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 0602242, CON 0602242, CON 0602242, CON 0602242, CON 0602242, CON 0602242, CON 0602242, 0605313, 0605330, 0605427, 0605438, 0620201, 0620201, 0620201, 0620201, 0622312, 0622312, 0623301, 0623301, 0623301, 0623301, 0623301, 0623301, 0623304, 0623304
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:00ศร.303ศร.C2017310    
อาจารย์: อาจารย์กรรณิการ์ พิมพ์รส
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13081
เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13083
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9791
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 8967
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 8967
10-7-3
5-4-1
2-2-0
2-2-0
1-0-1
1-0-1
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.203
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กรรณิการ์ พิมพ์รส
อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของชีวเคมี เทคนิคที่ใช้ศึกษาทางชีวเคมี โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล การย่อย การดูดซึมและการหมุนเวียนของสารชีวโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงของสารพลังงานสูง เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การสังเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน การควบคุมการทำงานของยีน ฮอร์โมน ความสำคัญด้านโภชนาการของสารชีวโมเลกุล วิตามินและเกลือแร่
ชีวภาพ 54,วิทย์อาหาร 55,เทคโนโลยีชีวภาพ59, วิทย์ฯอาหาร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 23:27:30