0603240Genetics
พันธุศาสตร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603100 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603100
รายวิชาต่อเนื่อง:0118301, 0118301, 0118301, 0118301, 0118301, 0118301, 0118301, 0118301, 0118301, 0118301, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118302, 0118303, 0118303, 0118303, 0118303, 0118303, 0118303, 0118303, 0118303, 0124301, 0124301, 0124301, 0124301, 0124301, 0124301, 0124301, 0124301, 0142401, 0142401, 0142401, 0142401, 0342308, 0605260, 0605260
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00ศร.201ศร.C3838010    
  ศุกร์14:00-17:00SC405SCL      
อาจารย์: ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13111
สัตวศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9544
สัตวศาสตร์ ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 8922
เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13083
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13099
16-14-2
1-1-0
2-1-1
5-4-1
6-5-1
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สุธีรา อานามวงษ์
ผศ.ดร.นิภาพร ก้านทอง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย ความสำคัญของวิชาพันธุศาสตร์และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ทฤษฏีความน่าจะเป็น พันธุศาสตร์ของเมนเดล พันธุศาสตร์นอกเหนือกฎเมนเดล พันธุกรรมที่ควบคุมโดยยีนหลายคู่ พันธุศาสตร์ประชากร สารพันธุกรรมและหน้าที่ การกลายพันธุ์ พันธุวิศวกรรมเบื้องต้นและประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 2555 ,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2554,ประมง 2554,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,ผลิตสัตว์55,สัตวศาสตร์59,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,เทคโนโลยีชีวภาพ59,พืชศาสตร์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:44:12