0603232General Microbiology
จุลชีววิทยาทั่วไป
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102 หรือ
0603102
รายวิชาต่อเนื่อง:0605210, 0605320, 0605426, 0634201, 0634202
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00ศร.201ศร.C1513210    
  พุธ14:00-17:00SC603SCL      
อาจารย์: ผศ.กฤษดา สมิตะสิริ
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13802
พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13803
2-1-1
13-12-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ08:00-09:00ศร.201ศร.C3434010    
  พฤหัสบดี08:00-09:00ศร.201ศร.C      
  ศุกร์14:00-17:00SC603SCL      
อาจารย์: อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
สำรองให้:พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13806
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11182
พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13807
พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 11181
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13805
3-3-0
3-2-1
13-13-0
1-1-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก HS ห้อง HS 501
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
อาจารย์จงจิต ลิอ่อนรัมย์
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก HS ห้อง HS 501
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
  03 พุธ08:00-09:00ศร.201ศร.C3029110    
  พฤหัสบดี08:00-09:00ศร.201ศร.C      
  พฤหัสบดี14:00-17:00SC603SCL      
อาจารย์: อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9544
สัตวศาสตร์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9186
สัตวศาสตร์ ปี 6 ขึ้นไป รุ่น 571 กลุ่ม 8922
สัตวศาสตร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9788
12-12-0
4-3-1
3-1-2
1-1-0
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก HS ห้อง HS 501
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
อาจารย์จงจิต ลิอ่อนรัมย์
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 18:15 ตึก HS ห้อง HS 501
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จินตนา เพชรมณีโชติ
อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของวิชาจุลชีววิทยา สัณฐานวิทยา โครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างแบคทีเรีย การเจริญและการควบคุมจุลินทรีย์ เมทาบอลิซึม การจัดหมวดหมู่และการจำแนกแบคทีเรีย การเกิดโรคและภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จุลชีววิทยาประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อมและในชีวิตประจำวัน
สุขภาพสัตว์ 54 ,ผลิตภัณฑ์ 54,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,ผลิตสัตว์55,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,เทคโนโลยีการเกษตร55,สัตวศาสตร์59,ประมง59,พืชศาสตร์59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 5:27:27