0401202Business Statistics
สถิติทางธุรกิจ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, การจัดการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0401324, 0401324, 0401324, 0404316, 0404316, 0404316, 0404316, 0902322
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:00ศร.308ศร.C44010    
อาจารย์: ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธัญญพัทธ์ วัฒนจิรพันธุ์
ดร.ชัยวัฒน์ หฤทัยพันธ์
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:45 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ระเบียบวิธีสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคร์สแคว การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
สาขาวิชาการจัดการ 53,โลจิสติกส์ 54,การจัดการการบิน56,บัญชี 2553, ระบบสารสนเทศ 53
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:07:44