0043001Exercise for Health
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-12:00ศร.210ศร.C3024610    
  พุธ13:00-15:00อาคารยิมใหม่อาคารยิมฯใหม่L      
อาจารย์: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13648
พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13807
พืชศาสตร์ - เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13805
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13636
7-1-6
6-6-0
2-2-0
15-14-1
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สมทบ สันติเบ็ญจกุล
อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
  02 พุธ10:00-12:00ศร.210ศร.C35161910    
  พุธ15:00-17:00อาคารยิมใหม่อาคารยิมฯใหม่L      
อาจารย์: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13648
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13806
พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13807
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13636
8-0-8
5-3-2
7-7-0
15-3-12
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สมทบ สันติเบ็ญจกุล
อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กรธณัญพัฒน์ จอมธนวัฒน์
อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 พุธ13:00-17:00G1G1C3003010   CLOSED 
อาจารย์: ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367330-0-30
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พฤหัสบดี08:00-12:00G1G1C3003010   CLOSED 
อาจารย์: ผศ.ดร.คณาธิป จิระสัญญาณสกุล
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367330-0-30
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 ศุกร์13:00-17:001095SCC2013710    
อาจารย์: อาจารย์ธนาวุฒิ ทองปลี
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13226
การจัดการ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 10635
20-11-9
5-1-4
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 ตึก SC ห้อง 1042
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์13:00-17:001095SCC107310    
อาจารย์: อาจารย์ธนาวุฒิ ทองปลี
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1368330-6-24
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 10:30 ตึก SC ห้อง 1042
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัชฌาวรรณ สาหร่ายทอง
ผศ.ธนวุฒิ พิมพ์กิ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความจำเป็นของการออกกำลังกายในปัจจุบัน องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์ กับสุขภาพ หลักการออกกำลังกาย ฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการออกกำลังกาย หรือชนิดกีฬาให้เหมาะสมกับตนเองเพื่อสุขภาพ
การจัดการ53 ,ผลิตสัตว์ 55 ,ชีวภาพ 54 ,อาหาร 55 ,สุขภาพสัตว์ 54 ,ประมง 54,ผลิตภัณฑ์ 54,ภูมิทัศน์ 54,วิทย์อาหาร 55 ,สัตวแพทย 55 ,วิทยคอม 55 ,เศรษฐ 54, เทคโนสาร 55 ,ธุรกิจเกษตร55,วิศวเกษตร56,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56,การจัดการการบิน56,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,เกษตรกลวิธาน55,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,การจัดการ58,สัตวศาสตร์59,การจัดการ58,การตลาด58,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,ภูมิทัศน์59,ประมง59,เทคโนโลยีชีวภาพ59,วิทย์คอม-บริหาร59,การจัดการโลจิสติกส์ 59.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร59,เศรษฐศาสตร์-บริหาร59,บริหารธุรกิจเกษตร59,พืชศาสตร์59,สารสนเทศบริหาร59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59,การท่องเที่ยว56,เทคโนโลยีการโฆษณาฯ56,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย56,เครื่องกล56,อุตสาหการ 56,ไฟฟ้า 56,วิศวกรรมโยธา56,ภาษาอังกฤษ56,เศรษฐศาสตร์-สังคม59, วิศวกรรมเคมี 58,ออกแบบอุตสาหกรรม 56,วิศวกรรมก่อสร้าง56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:38:16