0042001Science Technology and Environment for Life
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล6006010   CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ไม่มีข้อมูล6006010   CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 อังคาร09:00-12:00ศร.211ศร.C80413910    
อาจารย์: ผศ.ปราณี นิมิบุตร
ดร.สุธีรา อานามวงษ์
สำรองให้:พืชศาสตร์ - พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13807
พืชศาสตร์-พืชไร่ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13802
พืชศาสตร์- พืชไร่-นา ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13806
สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13646
สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13650
วิศวกรรมเกษตร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9797
ประมง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13651
2-2-0
2-0-2
2-0-2
20-12-8
35-17-18
4-3-1
15-7-8
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  04 พฤหัสบดี13:00-16:00ศร.211ศร.C7065510    
อาจารย์: ดร.รัชดา ไชยเจริญ
สำรองให้:พืชศาสตร์-พืชสวน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13803
เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9566
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9844
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9798
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13098
14-13-1
8-8-0
20-5-15
13-13-0
15-10-5
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  05 อาทิตย์13:00-16:00AV31103C50302010    
อาจารย์: ดร.รัชดา ไชยเจริญ
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13104
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10181
30-25-5
10-4-6
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  06 พุธ14:00-17:00ศร.211ศร.C61392210    
อาจารย์: ดร.สุธีรา อานามวงษ์
ผศ.ปราณี นิมิบุตร
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13646
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9565
วิศวกรรมเกษตร ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9570
20-0-20
30-28-2
6-6-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 อังคาร08:00-11:0023402C40271310    
อาจารย์: อาจารย์ประติมา บุญเจือ
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313740-27-13
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 453
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
อาจารย์เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ
  02 อังคาร12:00-15:0023402C40301010    
อาจารย์: อาจารย์ประติมา บุญเจือ
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13137
ทุกชั้นปี
40-28-12
40-2-38
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
อาจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
  03 พฤหัสบดี12:00-15:00631406C40202010    
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี มีนาภา
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367240-20-20
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล
อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 จันทร์13:00-16:002201LB2C40211910    
อาจารย์: อาจารย์พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม
อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13707
บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13680
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13702
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13165
10-4-6
10-5-5
10-6-4
10-6-4
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1072
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศรีวารี สุจริตชัย
อาจารย์วุฒิภัทร หนูยอด
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก SC ห้อง 1072
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อัญชณา คุ้มญาติ
อาจารย์นารินจง วงศ์อุต
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
  01 ศุกร์09:00-12:0004C1531210    
อาจารย์: อาจารย์สมโภช ภู่พีระสุพงษ์
สำรองให้:การออกแบบอุตสาหกรรม ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 1115315-0-15
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก 04 ห้อง 4503
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สมโภช ภู่พีระสุพงษ์
อาจารย์วรเดช พูนคำ
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต
การจัดการ53 ,ผลิตสัตว์ 55 ,ชีวภาพ 54 ,อาหาร 55 ,สุขภาพสัตว์ 54 ,ประมง 54,ผลิตภัณฑ์ 54,ภูมิทัศน์ 54,วิทย์อาหาร 55,สัตวแพทย 55 ,วิทยคอม 55 ,เศรษฐ 54, เทคโนสาร 55 ,ธุรกิจเกษตร55,โลจิสติกส์ 54,วิศวเกษตร56,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56,การจัดการการบิน56,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,เกษตรกลวิธาน55,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,เทคโนโลยีการเกษตร55,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,การจัดการ58,สัตวศาสตร์59,การจัดการ58,การตลาด58,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,ภูมิทัศน์59,การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59,ประมง59,เทคโนโลยีชีวภาพ59,บัญชี58,วิทย์คอม-บริหาร59,การจัดการโลจิสติกส์ 59.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร59.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร59,เศรษฐศาสตร์-บริหาร59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58,บริหารธุรกิจเกษตร59,พืชศาสตร์59,สารสนเทศบริหาร59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59,การท่องเที่ยว56,เทคโนโลยีการโฆษณาฯ56,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย56,เครื่องกล56,ไฟฟ้า 56,ท่องเที่ยว56,เศรษฐศษสตร์-บริหาร59,เศรษฐศาสตร์-สังคม59, วิศวกรรมเคมี 58,,ออกแบบอุตสาหกรรม 56,วิศวกรรมก่อสร้าง56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:37:52