0032005English Writing in Daily Life
การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00ศร.209ศร.C60501010    
อาจารย์: ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร
สำรองให้:เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13114
การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13093
ทุกชั้นปี
10-0-10
50-49-1
5-1-4
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ดร.จันทร์ทิพย์ ทองจันทร์
ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ
ดร.วราทิตย์ ดลสุจิต
  02 จันทร์13:00-16:00ศร.209ศร.C6055510    
อาจารย์: ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13093
ทุกชั้นปี
58-47-11
5-1-4
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวเอมอร โอฬารรัตน์มณี
ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.208
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุนิจ ผลภักดี
ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:0043304C45143110    
อาจารย์: อาจารย์เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365445-14-31
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 01 ห้อง 142
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์พชรมณ บุญแสน
ดร.รักษ์ ห้วยเรไร
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 เสาร์18:00-21:00640506C3072310    
อาจารย์: อาจารย์เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ
สำรองให้:การตลาด ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365930-7-23
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2562 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เหมือนฝัน ตั้งพินิจการ
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:001093SCC3024610    
อาจารย์: Mr.John William Hailes
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1316730-24-6
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วชิรธร จันทร์ชมภู
ผศ.สาคร บัวบาน
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สมมาตร พรหมพุฒ
อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง
  02 พุธ09:00-12:001094SCC3052510    
อาจารย์: Mr.John William Hailes
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 993130-5-25
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1093
อาจารย์คุมสอบ: Mr.John William Hailes
อาจารย์จันทนี กองสุข
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1093
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.กรรณิการ์ เจริญสุข
Mr.John William Hailes
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พุธ09:00-12:001094SCC2016410    
อาจารย์: Mr.John William Hailes
สำรองให้:เทคโนโลยีอุตสาหการ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 990320-16-4
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1093
อาจารย์คุมสอบ: Mr.John William Hailes
อาจารย์จันทนี กองสุข
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1093
อาจารย์คุมสอบ: Mr.John William Hailes
ผศ.กรรณิการ์ เจริญสุข
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:00430504C2591610    
อาจารย์: อาจารย์กมนทรรศน์ ชาวนา
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10043
การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13217
25-2-23
25-7-18
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 04 ห้อง 4502
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กมนทรรศน์ ชาวนา
อาจารย์ชินภัทร์ ชัยโชติกุลชัย
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร17:00-20:0080608C1512310    
อาจารย์: ผศ.สารดา จารุพันธ์
สอบปลายภาค: 19 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 04 ห้อง 4502
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ชินภัทร์ ชัยโชติกุลชัย
อาจารย์กมนทรรศน์ ชาวนา
คำอธิบายรายวิชา
คำศัพท์ สำนวน กระบวนการเขียนภาษาอังกฤษ การเขียนในรูปแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ
การจัดการ53 ,ผลิตสัตว์ 55 ,ชีวภาพ 54 ,อาหาร 55 ,สุขภาพสัตว์ 54 ,ประมง 54,ผลิตภัณฑ์ 54,ภูมิทัศน์ 54,วิทย์อาหาร 55,สัตวแพทย 55 ,วิทยคอม 55 ,เศรษฐ 54, เทคโนสาร 55 ,ธุรกิจเกษตร55,โลจิสติกส์ 54,วิศวเกษตร56,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56,การจัดการการบิน56,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,เกษตรกลวิธาน55,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,การจัดการ58,สัตวศาสตร์59,การจัดการ58,การตลาด58,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,ภูมิทัศน์59,การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59,ประมง59,เทคโนโลยีชีวภาพ59,บัญชี58,วิทย์คอม-บริหาร59,การจัดการโลจิสติกส์ 59.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร59,เศรษฐศาสตร์-บริหาร59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58,บริหารธุรกิจเกษตร59,พืชศาสตร์59,สารสนเทศบริหาร59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59,การท่องเที่ยว56,เทคโนโลยีการโฆษณาฯ56,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย56,เครื่องกล56,อุตสาหการ 56,ไฟฟ้า 56,เศรษฐศาสตร์-สังคม59, วิศวกรรมเคมี 58,,ออกแบบอุตสาหกรรม 56,วิศวกรรมก่อสร้าง56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:14:16