0032002English in Daily Life
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-12:00ศร.301ศร.C47262110    
อาจารย์: ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13632
ทุกชั้นปี
27-26-1
20-0-20
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เชิดศักดิ์ คงขวัญ
อาจารย์รังสรรค์ กุฏสำโรง
ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อังคาร13:00-16:00ศร.301ศร.C2626010    
อาจารย์: ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เชิดศักดิ์ คงขวัญ
ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร
อาจารย์รังสรรค์ กุฏสำโรง
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ:
  03 ศุกร์09:00-12:00ศร.301ศร.C6055510    
อาจารย์: นางสิริวรรณพิชา ธนจิราวัฒน์
สำรองให้:ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13091
ทุกชั้นปี
60-54-6
5-1-4
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปวริศา กิจประสพ
นางพิมลพรรณ ศรีภิรมย์
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.202
อาจารย์คุมสอบ:
  04 พุธ09:00-12:00ศร.301ศร.C5550510    
อาจารย์: ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13646
สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13650
ทุกชั้นปี
20-14-6
35-34-1
5-2-3
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ยิ่งยศ จิตจักร
อาจารย์เชิดศักดิ์ คงขวัญ
อาจารย์รังสรรค์ กุฏสำโรง
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 15:15 - 17:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 อังคาร12:00-15:0043304C40281210    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13137
ทุกชั้นปี
40-27-13
40-1-39
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 441
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ12:00-15:0022402C4037310    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13137
ทุกชั้นปี
40-32-8
40-5-35
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ:
  07 พฤหัสบดี13:00-16:0043304C4034610    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-34-6
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 562
อาจารย์คุมสอบ:
  08 จันทร์12:00-15:0043304C4037310    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13133
ทุกชั้นปี
40-34-6
40-3-37
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ:
  09 จันทร์08:00-11:0043304C4040010    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13133
ทุกชั้นปี
40-35-5
40-5-35
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พฤหัสบดี08:00-11:0058505C4563910    
อาจารย์: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365840-4-36
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 452
อาจารย์คุมสอบ:
  04 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365840-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366240-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:001092SCC104610    
อาจารย์: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317910-1-9
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุกฤตา อนุตระกูลชัย
ดร.ธิติ ทองคำงาม
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์13:00-16:001092SCC3026410    
อาจารย์: Mrs.Ma.Evangeline L. Wiangsamut
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13204
การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13683
การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13176
30-17-13
10-6-4
5-1-4
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุกฤตา อนุตระกูลชัย
ดร.ธิติ ทองคำงาม
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 ตึก SC ห้อง 1094
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-12:00430504C30161410    
อาจารย์: อาจารย์กมนทรรศน์ ชาวนา
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370830-16-14
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 04 ห้อง 4305
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กมนทรรศน์ ชาวนา
อาจารย์ชินภัทร์ ชัยโชติกุลชัย
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 เสาร์09:00-12:00430504C53210    
อาจารย์: ผศ.สารดา จารุพันธ์
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการสื่อสาร ตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียนภาษาอังกฤษ การเลือกใช้คำศัพท์ สำนวน และโครงสร้างภาษา ที่เหมาะสม
การจัดการ53 ,ผลิตสัตว์ 55,อาหาร 55 ,สุขภาพสัตว์ 54 ,ประมง 54,ผลิตภัณฑ์ 54,ภูมิทัศน์ 54,วิทย์อาหาร 55,สัตวแพทย 55 ,วิทยคอม 55 ,เศรษฐ 54, เทคโนสาร 55 ,ธุรกิจเกษตร55,โลจิสติกส์ 54,วิศวเกษตร56,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56,การจัดการการบิน56,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,เกษตรกลวิธาน55,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,,การตลาด58,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,เทคโนโลยีการเกษตร55,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,การจัดการ58,สัตวศาสตร์59,การจัดการ58,ภูมิทัศน์59,ภูมิทัศน์59,การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59,ประมง59,บัญชี58,วิทย์คอม-บริหาร59,การจัดการโลจิสติกส์ 59.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร59,เศรษฐศาสตร์-บริหาร59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58,บริหารธุรกิจเกษตร59,พืชศาสตร์59,สารสนเทศบริหาร59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59,การท่องเที่ยว56,เทคโนโลยีการโฆษณาฯ56,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย56,เครื่องกล 56อุตสาหการ 56,ไฟฟ้า 56,วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร60,การจัดการโลจิสติกส์ 59,ภาษาอังกฤษ56,ระบบสารสนเทศ58,การจัดการโลจิสติกส์ 59(เทคโนฯสังคม),เศรษฐศาสตร์-สังคม59, วิศวกรรมเคมี 58,,ออกแบบอุตสาหกรรม 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.226.243.10:17/9/2562 21:34:40