0010004Society and Law
สังคมกับกฎหมาย
สังกัดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-15:00630606C40112910    
อาจารย์: อาจารย์เจษฎากร จาวรรณ์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13664
ทุกชั้นปี
40-10-30
40-1-39
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ควบคุมสังคม ระบบกฎหมายและการจัดลำดับชั้นของกฎหมาย การจัดทำกฎหมาย หลักเกณฑ์ความรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญาเบื้องต้น การนำ กฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผลิตสัตว์ 55 ,ชีวภาพ 54 ,สุขภาพสัตว์ 54 ,ประมง 2554,ภูมิทัศน์ 54,สัตวแพทย 55 ,วิทยคอม 55 ,เศรษฐ 54 ,ธุรกิจเกษตร55,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56,การจัดการการบิน56,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,เทคโนโลยีการเกษตร55,สัตวศาสตร์59,การตลาด58,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,ภูมิทัศน์59,ประมง59,เทคโนโลยีชีวภาพ59,วิทย์คอม-บริหาร59,การจัดการโลจิสติกส์ 59.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร59,เศรษฐศาสตร์-บริหาร59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58,บริหารธุรกิจเกษตร59,พืชศาสตร์59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59,การท่องเที่ยว56,เทคโนโลยีการโฆษณาฯ56,เทคโนโลยีมัลติมีเดีย56,เครื่องกล56,เศรษฐศาสตร์ -สังคม 59,วิศวกรรมเคมี 58,ออกแบบอุตสาหกรรม 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.235.220:16/9/2562 22:00:49