0041001Mathematics and Computer in Daily Life
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:00ศร.211ศร.C87771010    
อาจารย์: อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
อาจารย์พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13627
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13635
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13098
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9844
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13625
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13761
การจัดการโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13632
20-11-9
40-12-28
3-0-3
4-4-0
30-5-25
30-6-24
29-28-1
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.คมกฤช กิตติพร
อาจารย์กรณัฏฐ์ นาคภิบาล
นายวิชญะ สมเกียรติ
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.409
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
นายอรรถนิติ วงศ์จักร์
  02 ศุกร์09:00-12:00ศร.210ศร.C8481310    
อาจารย์: อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
อาจารย์ณัฐธยาน์ รุจิราธนาพัฒน์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13636
สัตวศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13646
สัตวศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13117
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13648
ประมง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13647
ประมง ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 9545
ประมง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9789
การจัดการโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13632
พืชศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13645
30-17-13
20-12-8
4-1-3
15-1-14
10-6-4
5-2-3
1-1-0
24-24-0
20-9-11
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ดร.ตวงสิริ สยมภาค
อาจารย์ญาธิปกร ธีระภัทรพลชัย
อาจารย์สินทรัพย์ นับเพชรพลอย
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.คมกฤช กิตติพร
ดร.กรรณพต แก้วสอน
อาจารย์พัชร์สิตา ศิรวงศ์ภัสสรา
  03 เสาร์13:00-16:00พฐ.32403C159610    
อาจารย์: อาจารย์สมบูรณ์ หมุนแก้ว
อาจารย์พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1364115-9-6
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  01 พฤหัสบดี12:00-15:0043204C2121010    
อาจารย์: ผศ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366740-21-19
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 223
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
นางสาววณิดา ควินรัมย์
  02 พฤหัสบดี08:00-11:00630206C40211910    
อาจารย์: อาจารย์อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล
สำรองให้:เศรษฐศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13672
ทุกชั้นปี
40-20-20
40-1-39
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธีรดา บุญพามี
อาจารย์รัฐิยา ส่งสุข
อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
  03 พฤหัสบดี12:00-15:0098209C4040010    
อาจารย์: นายพิชัย จอดพิมาย
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367040-40-0
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6302
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประภาภัทร ปิยวาจานุสรณ์
อาจารย์อัมภิณี ลาภสมบูรณ์ดี
  04 พุธ13:00-16:0095309C4037310    
อาจารย์: นายพิชัย จอดพิมาย
สำรองให้:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367040-37-3
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 563
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวปาริชาติ คม
อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
  05 พุธ09:00-12:0098209C4034610    
อาจารย์: อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรม
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13663
ทุกชั้นปี
40-33-7
40-1-39
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ: นายพิชัย จอดพิมาย
อาจารย์อรวรรณ ชุณหปราณ
  06 อังคาร08:00-11:0098309C4033710    
อาจารย์: ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366340-33-7
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวนันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์
อาจารย์เกษร อึ้งสวรรค์
  07 อังคาร12:00-15:0098309C4033710    
อาจารย์: ผศ.สมศักดิ์ รักเกียรติวินัย
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366340-33-7
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 235
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
อาจารย์ภูดิท กรรณิการ์
  08 พุธ13:00-16:0024302C40152510    
อาจารย์: ผศ.ชัยประเสริฐ แก้วเมือง
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1367140-15-25
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 223
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ
นางสาววณิดา ควินรัมย์
  09 พุธ08:00-11:0022302C40192110    
อาจารย์: ดร.นันทวัน ศรีปะนะ
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366940-19-21
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6401
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์คมกริช นันทะโรจพงศ์
อาจารย์กัญจณ์ชญา ชัยวิรัตน์นุกูล
  10 พฤหัสบดี12:00-15:0098309C40251510    
อาจารย์: อาจารย์พนา จันทิวาสน์
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366740-25-15
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6402
อาจารย์คุมสอบ: .ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
.ดร.ฆณการ ภัณณิพงส์
  11 พฤหัสบดี12:00-15:0045104C2019110    
อาจารย์: อาจารย์วสันต์ รัตนากร
สำรองให้:การจัดการ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366720-19-1
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 577
อาจารย์คุมสอบ: .อาจารย์ภูดิท กรรณิการ์
.อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พฤหัสบดี09:00-12:005303LB5C3022810    
อาจารย์: ดร.บุราณี ระเบียบ
สำรองให้:เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13676
การจัดการ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 10635
5-0-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB4 ห้อง 4201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
ผศ.วรพิศ พัฒนพานิช
อาจารย์นฤมล เวชกูล
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี09:00-12:005303LB5C3072310    
อาจารย์: ดร.บุราณี ระเบียบ
สำรองให้:การจัดการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13176
ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13204
10-3-7
10-2-8
สอบกลางภาค: 5 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 ตึก LB4 ห้อง 4201
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วิวัฒน์ วรามิตร
อาจารย์นฤมล เวชกูล
ผศ.วรพิศ พัฒนพานิช
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00450104C30161410    
อาจารย์: อาจารย์จีรศักดิ์ ดีสะเมาะ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370830-16-14
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อ วิเคราะห์ข้อสนเทศประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการ53 ,ผลิตสัตว์ 55 ,ชีวภาพ 54 ,อาหาร 55 ,สุขภาพสัตว์ 54 ,ประมง 54,ผลิตภัณฑ์ 54,ภูมิทัศน์ 54,วิทย์อาหาร 55,สัตวแพทย 55 ,วิทยคอม 55 ,เศรษฐ 54, เทคโนสาร 55 ,ธุรกิจเกษตร55,โลจิสติกส์ 54,วิศวเกษตร56,อังกฤษเพื่อการสื่อสาร56,การจัดการการบิน56,พืชศาสตร์54,สัตวศาสตร์54,เกษตรกลวิธาน55,เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร55,เทคโนโลยีการเกษตร55,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,การจัดการ58,สัตวศาสตร์59,การจัดการ58,การตลาด58,วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59,ภูมิทัศน์59,การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59,ประมง59,เทคโนโลยีชีวภาพ59,บัญชี58,วิทย์คอม-บริหาร59,การจัดการโลจิสติกส์ 59.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร59,เศรษฐศาสตร์-บริหาร59,ระบบสารสนเทศ-บริหาร58,บริหารธุรกิจเกษตร59,พืชศาสตร์59,สารสนเทศบริหาร59,อุตสาหกรรมอาหารฯ59,การท่องเที่ยว56เทคโนโลยีมัลติมีเดีย56,เครื่องกล56,อุตสาหการ 56,ไฟฟ้า 56,วิทย์อาหาร-เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร60,วิศวกรรมโยธา56,ออกแบบอุตสาหกรรม56,การจัดการโลจิสติกส์ 59,เศรษฐศาสตร์ 59,เศรษฐศาตร์-บริหาร59,เศรษฐศาสตร์-สังคม59, วิศวกรรมเคมี 58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:49:12