0124301Animal Improvement
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0603240 และ 0607101 หรือ
0603240 และ 0607101 หรือ
0603240 และ 0607101 หรือ
0603240 และ 0607101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-14:00สัตว์:72607C22010    
  พฤหัสบดี13:00-14:00สัตว์:72607C      
  ศุกร์13:00-14:00สัตว์:72607C      
อาจารย์: ดร.ปัทมา ธรรมดี
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 91861-1-0
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.203
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวปวีณอิศรัชต์ เคนจันทน์
ดร.ปัทมา ธรรมดี
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.201
อาจารย์คุมสอบ: นายจอมยศ กิจนุกุล
อาจารย์กฤษณะ เนาว์ประโคน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักการพันธุกรรม เพื่อปรับปรุงพันธุ์สัตว์ วิธีการผสมพันธุ์แบบต่างๆ พร้อมทั้งข้อดีและข้อเสีย หลักการผสมพันธุ์สัตว์เพื่อการค้าและการผสมพันธุ์แท้ แผนการผสมพันธุ์สัตว์ การคำนวณอัตราพันธุกรรม ความสัมพันธุ์ทางพันธุกรรมของลักษณะต่างๆ ปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 2551 ,สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 2554,สัตวศาสตร์54
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 4:02:34