คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-12:0080608C1531210    
อาจารย์: นายวุฒิกร แก้วเงินลาด
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321815-3-12
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 08 ห้อง 806
อาจารย์คุมสอบ: นายวุฒิกร แก้วเงินลาด
อาจารย์เสกสรรค์ ปลื้มสวาสดิ์
สอบปลายภาค: 3 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 08 ห้อง 806
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.ศศิวิมล มาแสง
นายวุฒิกร แก้วเงินลาด
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 19:44:35