0805103Hospitality Art for Service
ศิลปะการต้อนรับสำหรับงานบริการ
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-16:0043104C3027310    
อาจารย์: อาจารย์ญาดา ชอบทำดี
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313830-27-3
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 142
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญสุข
  02 อังคาร13:00-16:0044304C2221110    
อาจารย์: อาจารย์ญาดา ชอบทำดี
สำรองให้:การโรงแรม ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1348321-21-0
สอบปลายภาค: 29 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 09 ห้อง 972
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณชภัทร พิชญมหุตม์
นางสาวศนียา พันธ์ศรี
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและความสำคัญของการต้อนรับและงานบริการ ประเภทของการบริการในอุตสาหกรรมการบริการ พื้นฐานความต้องการของผู้รับบริการ หลักจิตวิทยาในการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการติดต่อสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในอุตสาหกรรมการบริการ หลักในการบริการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 61,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 2:56:16