1011203Body Structure and Function 3
โครงสร้างและการทำงานของร่างกายสัตว์ 3
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต5 (3-6-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1011201 และ 1011202
รายวิชาต่อเนื่อง:1013307, 1015301, 1022401, 1025401, 1025402
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:0042104C3025510    
  พฤหัสบดี09:00-12:0041004L      
  พฤหัสบดี14:00-17:0041004L      
อาจารย์: ผศ.บรรณารัก แก้วจรูญ
อาจารย์ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ
อาจารย์ราชันย์ อัพภัยชา
สำรองให้:สัตวแพทยศาสตร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1014230-25-5
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.304
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศิริลักษณ์ มีสุวรรณ
ผศ.บรรณารัก แก้วจรูญ
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
เปรียบเทียบมหกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และกลไกการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต ระบบน้ำเหลือง และระบบขับถ่ายปัสสาวะของสัตว์ชนิดต่าง ๆ การประยุกต์ใช้ทางคลินิก
สัตวแพทย์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:17:17