0332202Farm Shop Skills
ทักษะช่างเกษตร
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-18:00101ME1C30171310    
อาจารย์: อาจารย์บุญฤทธิ์ บัวระบัติ
สำรองให้:เทคโนโลยีการเกษตร ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 994330-17-13
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานงานไฟฟ้า งานประปา และงานก่อสร้าง เลือกใช้เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้ ถูกกับลักษณะของงาน การปรับปรุงและบำรุงรักษา เครื่องมือ ตลอดจนความปลอดภัยใน การทำงาน และนำความรู้ความสามารถไปปฏิบัติกับงานฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนการเกษตร 60 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.47.43:20/9/2562 10:34:42