0302281Analytical Chemistry
เคมีวิเคราะห์
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0302103
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0302282
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-10:002302LB2C52310    
  พุธ08:00-09:002101LB2C      
อาจารย์: ผศ.รวินิภา ศรีมูล
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 133815-2-3
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB5 ห้อง 5303
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ธิติ ทองคำงาม
อาจารย์ศราวุธ จันทร์กลาง
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักทั่วไปเกี่ยวกับเคมีวิเคราะห์ หน่วยทางเคมี สมดุลไอออนิกในสารละลายน้ำ เคมีไฟฟ้า การไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และการวิเคราะห์ไอออน
ชีวภาพ 59 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:21:13