0302241Biochemistry
ชีวเคมี
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0302121
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0302242
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-09:002201LB2C51410    
  ศุกร์13:00-15:002101LB2C      
อาจารย์: ผศ.พรสิณี ดาราพงษ์
สำรองให้:เทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 133815-1-4
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของชีวเคมี เทคนิคที่ใช้ศึกษาทางชีวเคมี โครงสร้างและหน้าที่ทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล การย่อย การดูดซึมและการหมุนเวียนของสารชีวโมเลกุล การเปลี่ยนแปลงของสารพลังงานสูง เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล การสังเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีน การควบคุมการทำงานของยีน ฮอร์โมน ความสำคัญด้านโภชนาการของสารชีวโมเลกุล วิตามินและเกลือแร่
ชีวภาพ 59 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.124.77:22/8/2562 6:28:14