0711101Engineering Drawing
เขียนแบบวิศวกรรม
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0721102, 0721102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล3003010    
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
  01 พุธ13:00-16:0007C3023710    
  จันทร์13:00-16:0080608C      
อาจารย์: อาจารย์ธีระพล ลดาลลิตสกุล
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1322730-22-8
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 09 ห้อง
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธีระพล ลดาลลิตสกุล
อาจารย์ทวิช รุ่งมิตรจรัสแสง
  02 ศุกร์10:00-16:0007C30161410    
อาจารย์: ผศ.อภิวิชญ์ พูลสง
อาจารย์วุฒิชัย ยังสว่าง
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ชั้นปี 1 รุ่น 611 กลุ่ม 132181-1-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 จันทร์09:00-15:0007C30161410    
อาจารย์: อาจารย์ธีระพล ลดาลลิตสกุล
อาจารย์ธเนศ วินิจฉัยกุล
สำรองให้:วิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1332530-16-14
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก 09 ห้อง
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธีระพล ลดาลลิตสกุล
อาจารย์ทวิช รุ่งมิตรจรัสแสง
คำอธิบายรายวิชา
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพแบบออโธกราฟฟิค การเขียนแบบออโธกราฟฟิคและการเขียนภาพสามมิติ การให้ขนาดและเกณฑ์ความคาดเคลื่อน ภาพตัด วิวช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตร่าง การเขียนแบบโดยละเอียดและการเขียนแบบการประกอบ พื้นฐานการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมก่อสร้าง 61, วิศวกรรมโยธา 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.13.39:20/8/2562 6:26:10