0302101Chemistry for Engineers
เคมีสำหรับวิศวกร
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CON 0302102
รายวิชาต่อเนื่อง:CON 0302102, CON 0302102, CON 0302102, CON 0302102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:002101LB2C3042610    
อาจารย์: อาจารย์ศิริจันทร์ ตาใจ
สำรองให้:วิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1318030-4-26
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5202
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศุภวัฒน์ คุณานุวัฒน์
อาจารย์คมสันต์ สุป้อง
อาจารย์อัคฆพงศ์ สถาวรินทุ
อาจารย์สมมารถ ศรีประเทือง
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 ตึก LB5 ห้อง 5202
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้ำ จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติพิริออดิก ธาตุเรฟพรีเซเททีฟ อโลหะและธาตุแทรนซิชัน
วิศวกรรมอุตสาหการ 61, วิศวกรรมไฟฟ้า 61 (เทคโนอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:22/8/2562 10:09:16