0303100Biology
ชีววิทยา
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:CO 0303101, 0303110, 0303110, 0303230, 0303231, 0303232, 0303232, 0303240, 0303240, 0303240, 0303240, 0303240
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:001BTC51410    
อาจารย์: อาจารย์พิริยาภรณ์ อันอาตม์งาม
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของวิชาชีววิทยา พื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เซลล์ กลไกของสิ่งมีชีวิต เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ โครงสร้างพืชและสัตว์ สรีรวิทยาของสิ่งมีชีวิต การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ หลักพันธุศาสตร์เบื้องต้น และประยุกต์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชีวภาพ จันทบุรี 59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.175.38:21/9/2562 18:38:23