0302280General Analysis Chemistry
เคมีวิเคราะห์ทั่วไป
สังกัด-, -
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0302100 หรือ
0302100 หรือ
0302100 หรือ
0302100
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-12:002101LB2C1512310    
  ศุกร์13:00-16:002302LB2C      
อาจารย์: ผศ.รวินิภา ศรีมูล
สำรองให้:เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13208
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13165
15-7-8
15-5-10
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB5 ห้อง 5303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศราวุธ จันทร์กลาง
ดร.ธิติ ทองคำงาม
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB5 ห้อง 5303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์10:00-12:002101LB2C11010    
  ศุกร์13:00-16:002302LB2C      
อาจารย์: ผศ.รวินิภา ศรีมูล
สอบกลางภาค: 6 ส.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB5 ห้อง 5303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศราวุธ จันทร์กลาง
ดร.ธิติ ทองคำงาม
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก LB5 ห้อง 5303
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปฐมาภรณ์ ทิลารักษ์
อาจารย์เกษม หมั่นธรรม
คำอธิบายรายวิชา
หลักทั่วไปของเคมีวิเคราะห์ หน่วยทางเคมี สมดุลไอออนิกในสารละลายน้ำ เคมีไฟฟ้า การไทเทรตกรดเบส การไทเทรต-สารประกอบเชิงซ้อน การไทเทรตแบบตกตะกอน การไทเทรตแบบปฏิกิริยารีดอกซ์และการวิเคราะห์ไอออน พร้อมทั้งการทดลองในห้องปฏิบัติการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 59, การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 9:05:33