0131401Farmstead Buildings and Planning Design
การก่อสร้างและวางผังอาคารฟาร์ม
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เกษตรกลวิธาน
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:00ช.103C54110    
  อังคาร14:00-17:00ช.103L      
อาจารย์: อาจารย์รังสรรค์ กุฏสำโรง
สำรองให้:เกษตรกลวิธาน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 97875-4-1
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ส่วนประกอบและโครงสร้างอาคารฟาร์ม งานคอนกรีตเสริมเหล็ก การทดสอบวัสดุและการเลือกใช้ในงานก่อสร้าง การอ่านและเขียนแบบก่อสร้าง การคำนวณและประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง และประยุกต์ใช้ระบบฟาร์มอัจฉริยะในการก่อสร้างและวางผังอาคารฟาร์ม
เกษตรกล 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.16.123:20/9/2562 18:48:39