0130401Agricultural Mechanization Seminar
สัมมนาทางเกษตรกลวิธาน
สังกัดเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ, เกษตรกลวิธาน
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0130403, 0130403
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์09:00-12:00ช.103L101910    
อาจารย์: อาจารย์นัจภัค สุขสวัสดิ์
อาจารย์พรอารีย์ ศิริผลกุล
สำรองให้: ทุกชั้นปี10-1-9
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การผลิตสื่อ การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจ ด้านเกษตรกลวิธาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องหรือหาแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรกลวิธานที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการในปัจจุบัน สืบค้น รวบรวมและจัดทำรายงานเพื่อเป็นแนวทางในการทำปัญหาพิเศษ
เกษตรกล 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 10:00:11