0622201Food Processing 1
การแปรรูปอาหาร 1
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0621101 หรือ
0621101
รายวิชาต่อเนื่อง:0626202, 0626202, 0628402, 0628402
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:00ศร.203ศร.C88010    
  พุธ14:00-17:00แปรรูป 1แปรรูป 1L      
อาจารย์: ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 130818-8-0
สอบกลางภาค: 7 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กรรณิการ์ พิมพ์รส
ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
ดร.วทัญญู รอดประพัฒน์
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 08:00 - 10:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.408
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
อาจารย์ภานุมาศ บุญผดุง
อาจารย์กรรณิการ์ พิมพ์รส
คำอธิบายรายวิชา
หลักการถนอมและแปรรูปอาหารเบื้องต้น การลดความชื้น การใช้สารเคมี การใช้อุณหภูมิ การหมักดอง การฉายรังสีอาหาร น้ำที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การเตรียมวัตถุดิบ การดูแลรักษาและการขนส่งวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การวางผังโรงงาน ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับเนื้อหา
วิทย์อาหาร60 BP
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:18/9/2562 6:33:35