0621102Basic Skills in Food Science and Technology
ทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00แปรรูป 1แปรรูป 1L88010    
อาจารย์: ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส
นางสาวอนงค์นาฏ โสภณางกูร
อาจารย์ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
ผศ.สุพัตรา พูลพืชชนม์
สำรองให้:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 130818-8-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียม การใช้และดูแลเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารและการบรรจุ ฝึกทักษะปฏิบัติในการแปรรูปอาหารเบื้องต้น
วิทย์อาหาร60 BP
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.231.243.98:17/8/2562 18:10:35