1012101Animal Behaviior and Restraint
พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  







คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-14:00141714C3026410    
  พฤหัสบดี14:00-17:00141214L      
อาจารย์: ผศ.บรรณารัก แก้วจรูญ
นางสาวสุขุมาล ฤทธิ์เต็ม
นายณ พัทธ์ ปัณฑุกำพล
อาจารย์ธนกฤต จันทร์คง
สำรองให้:สัตวแพทยศาสตร์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1310330-26-4
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2562 เวลา 10:15 - 12:15 ตึก ศร. ห้อง ศร.304
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนกฤต จันทร์คง
อาจารย์ปภากร ศรีสอน
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
พฤติกรรมธรรมชาติและพฤติกรรมที่ผิดปกติ ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมสำหรับช่วยการจับบังคับสัตว์ การจับบังคับสัตว์ เครื่องมือสำหรับจับบังคับสัตว์
สัตวแพทย์ 60
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.174.43.27:21/7/2562 16:23:36