0341103Aquaculture
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, ประมง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-12:001101FBC2081210    
อาจารย์: อาจารย์ญาณนันท์ สุนทรกิจ
ผศ.สัมพันธ์ จันทร์ดำ
สำรองให้:ประมง ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317220-8-12
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาประวัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิธีการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำและการป้องกัน การเก็บเกี่ยวและขนส่ง ระบบมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ประมง 59(เทคอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.69.220:21/7/2562 4:18:34