0410302Data Communication and Computer Network
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0410319, 0410321
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-17:0094109C30121810    
อาจารย์: อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1300730-12-18
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 453
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
อาจารย์ประติมา บุญเจือ
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 452
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ศิริพงษ์ สุคันธจันทร์
อาจารย์พชรมณ บุญแสน
  02 พฤหัสบดี08:00-12:0094109C30121810    
อาจารย์: อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1304630-12-18
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 453
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
อาจารย์ประติมา บุญเจือ
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 04 ห้อง 453
อาจารย์คุมสอบ: ดร.ภาวิณี ทองแย้ม
อาจารย์ประติมา บุญเจือ
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบจําลองอ้างอิงการเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (โอเอสไอ) แบบจําลองเกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) และหน้าที่ของแต่ละชั้นการทํางานและโพรโทคอลสําคัญที่เกี่ยวข้อง การควบคุมความคับคั่งสารสนเทศสื่อประสม มาตรฐานสําหรับเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายแมน

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:17/9/2562 15:55:46