0406323Computer Network Workshop
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0406210
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-17:0094109C2442010    
อาจารย์: อาจารย์พิเชฐ มาเร็ว
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13005
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13037
ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13038
24-1-23
24-2-22
24-1-23
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย การออกแบบ การติดตั้ง และการบริหารเครือข่าย การแก้ไขปัญหาเครือข่าย ซอฟต์แวร์บริหารเครือข่าย ฝึกปฏิบัติการวางแผน ออกแบบ ติดตั้ง และใช้งานระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่ายสำหรับใช้งานในองค์กร การควบคุมการทำงานของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.231.243.98:17/8/2562 17:58:32