0406320Wireless and Mobile Communication
การสื่อสารแบบไร้สายและเคลื่อนที่
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0406209
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-11:0094109C2020010    
อาจารย์: อาจารย์พนา จันทิวาสน์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13005
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13037
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13038
20-6-14
20-9-11
20-5-15
สอบกลางภาค: 3 ต.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 575
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์วนิดา ชุติมากุล
อาจารย์เกียรติ อินรัมย์
สอบปลายภาค: 11 ธ.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวสุกัญญา สงสว่าง
อาจารย์ณัฐพงศ์ ชูโชติถาวร
อาจารย์ขวัญชีวา ไตรพิริยะ
คำอธิบายรายวิชา
หลักการ เทคนิค สถาปัตยกรรม และโพรโตคอล ในระบบการสื่อสารแบบไร้สาย การสื่อสารในระบบดิจิทัล ตัวแบบของช่องการสื่อสาร เทคนิคการใช้ช่องการสื่อสารร่วมกัน การจัดการทรัพยากรของระบบ การประเมินประสิทธิภาพของช่องการสื่อสาร การสื่อสารด้วยสัญญาณแถบกว้าง เครือข่ายการสื่อสารแบบไร้สายและความมั่นคงของระบบ

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.233.55:19/9/2562 15:24:54