0406313Data Warehouse
คลังข้อมูล
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0406205
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-11:0094109C40162410    
อาจารย์: อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13005
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13037
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13038
ทุกชั้นปี
40-3-37
40-7-33
40-5-35
40-1-39
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 143
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล เทคโนโลยีคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายมิติ แบบจำลองข้อมูลแบบหลายมิติ การออกแบบคลังข้อมูลด้วยวิธีสตาร์สกีมาและวิธีสโนว์เฟคสกีมา การสกัดข้อมูล การแปลงข้อมูลและการนำข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูล เมตดาต้า เทคโนโลยีการประมวลผลออนไลน์เชิงวิเคราะห์ การแบ่งมิติข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูล

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:16/9/2562 3:10:29