0406302Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ15:00-18:0094109C30181210    
อาจารย์: อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1300530-18-12
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 01 ห้อง 142
อาจารย์คุมสอบ: ดร.วาสนา เลิกเปลี่ยน
อาจารย์วรัญญา เดชพงษ์
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 575
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุรินทร์ พรหมนุรักษ์กิจ
  02 พฤหัสบดี09:00-12:0095309C30141610    
อาจารย์: อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13037
ทุกชั้นปี
30-12-18
30-2-28
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
อาจารย์วัชรี จันทร์หอม
Mr.Harlim Mahinay De la Mance
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 577
อาจารย์คุมสอบ: ดร.สรวงภรณ์ สัจภาพพิชิต
อาจารย์เกษร อึ้งสวรรค์
  03 พฤหัสบดี14:00-17:0095309C30121810    
อาจารย์: อาจารย์เสาวคนธ์ หนูขาว
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1303830-12-18
สอบกลางภาค: 4 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก จภ ห้อง จภ 10
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์อุโฆษ แปลงประสพโชค
อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
อาจารย์วัชรี จันทร์หอม
Mr.Harlim Mahinay De la Mance
สอบปลายภาค: 6 ธ.ค. 2561 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 585
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์กุลฑีรา จันทนา
อาจารย์อังคณา ลีรัตนานุกูลศิริ
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ แนวคิดระบบสารสนเทศและการจัดการ ระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการทำงาน ระบบสารสนเทศระดับองค์กร การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ วิทยาการบริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การได้มาซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หลักการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.57.202:16/9/2562 7:09:33