0405314Business Intelligence
ธุรกิจอัจฉริยะ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0405204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:00-15:00C103C2020010    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1298620-20-0
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 433
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์เฉลิมขวัญ สุขสม
อาจารย์ขจรจิตร์ ธนะสาร
  02 ศุกร์12:00-15:00C103C2020010    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 1296220-20-0
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 441
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ธนพล พึ่งตัวเอง
อาจารย์ทยาวดี คำพุฒ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พฤหัสบดี08:00-11:00C103C11010    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 13014
ทุกชั้นปี
1-0-1
1-1-0
สอบปลายภาค: 26 เม.ย. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 431
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
ดร.มนษิรดา ทองเกิด
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและพัฒนาการของคลังข้อมูล ขั้นตอนการทำเหมืองข้อมูล การเตรียมข้อมูล การจำแนก การจัดกลุ่ม สัมพันธภาพ การลำดับก่อนหลัง ความผิดปกติ การเปรียบเทียบตัวแบบ การตีความผลลัพธ์ในรูปของธุรกิจ การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลและคลังข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
วิชาบังคับก่อน: 04-05-204 ระบบฐานข้อมูล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.190.216:22/8/2562 23:07:51