0405313Dynamic Web Programming
การเขียนโปรแกรมเว็บแบบพลวัติ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0405204
รายวิชาต่อเนื่อง:0405325
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-12:00C103C1613310    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1302016-13-3
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ: ดร.รักษ์ ห้วยเรไร
ดร.ดนัยกฤต อินทุฤทธิ์
  02 พุธ13:00-17:00C103C1817110    
อาจารย์: อาจารย์มณีรัตน์ ภารนันท์
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 59 กลุ่ม 1304718-17-1
สอบปลายภาค: 25 เม.ย. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ประทีป วิจิตรศรีไพบูลย์
ดร.ฐิติพร สังขรัตน์
คำอธิบายรายวิชา
ภาษามาตรฐานของเว็บ การเขียนโปรแกรมเว็บให้สามารถทำงานแบบพลวัติ สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ กลไกคุกกี้และการสร้างเว็บที่เก็บสถานะ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน ภาษาสคริปต์ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บ
วิชาบังคับก่อน: 04-05-204 ระบบฐานข้อมูล
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.174.43.27:21/7/2562 15:58:18