0403311Basic Research Methodology in Accounting
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางการบัญชี
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0401105
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์18:00-21:0056205C53210    
อาจารย์: ผศ.จิระพร เนตรนุช
สำรองให้:การบัญชี ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10013
ทุกชั้นปี
5-0-5
5-3-2
สอบกลางภาค: 5 ต.ค. 2561 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.จิระพร เนตรนุช
สอบปลายภาค: 7 ธ.ค. 2561 เวลา 18:00 - 20:30 ตึก 05 ห้อง 565
อาจารย์คุมสอบ: ผศ.จิระพร เนตรนุช
คำอธิบายรายวิชา
วัตถุประสงค์และความสำคัญของการวิจัยทางการบัญชี ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยทางการ บัญชี การกำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา การทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา การสร้างแบบสอบถาม การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
วิชาบังคับก่อน: 04-01-105 สถิติทางธุรกิจ
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 12:25:44